پنجشنبه 24 خرداد 1403
  • انتشار نخستین برونداد تخصصی گروه پژوهشی ابزار دقیق – شماره 1، پائیز 1395
  • انتشار دومین برونداد تخصصی گروه پژوهشی ابزار دقیق – شماره 2، زمستان 1395
  • انتشار سومین برونداد تخصصی گروه پژوهشی ابزار دقیق – شماره 3، تابستان 1396
  • انتشار چهارمین برونداد تخصصی گروه پژوهشی ابزار دقیق – شماره 4، زمستان 1396
  • انتشار پنجمین برونداد تخصصی گروه پژوهشی ابزار دقیق – شماره 5، زمستان 1397
  • انعقاد تفاهم­نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و ستاد توسعه فناوری­‌های لیزر، فوتونیک، ساخت و مواد پیشرفته - 97/9/25