• 3

    1393/09/18 سه شنبه

  • 2

    1393/09/18 سه شنبه

  • 1

    1393/09/18 سه شنبه

 

 

از ابتداي تشكيل شوراي تحقيقات برق در دهه 70، وجود واحدي مهندسي و مكانيزه به منظور راه اندازي واحدهاي تحقيقاتي و ايجاد انگيزه فعاليت‌هاي تحقيقاتي در اين واحدها، حمايت و پشتيباني از محققان و كلاً ارايه خدمات مختلف به واحدها و كميته‌هاي تحقيقات برق سراسر كشور احساس گرديد. در حال حاضر با توجه به فرهنگ سازي انجام شده و تشكيل كميته هاي تحقيقات در شركتهاي زير مجموعه و وابسته توانير و تغيير و تحولات بوجود آمده در ساختار تحقيقات صنعت برق ، دفتر تحقيقات و توسعه فناوري وظيفه نظارت، سياست گذاري و ايجاد زمينه‌هاي رشد ، شكوفايي و هدايت پروژه‌ها را در به نتيجه رساندن آن‌ها و ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي تحقيقاتي شركت‌هاي تابعه و وابسته و جهت دادن امور تحقيقات شركت‌ها به سمت ارايه راه حل‌هاي مناسب در جهت رفع مسايل و مشكلات صنعت برق و ايجاد ارتباط علمي و تخصصي با مجامع دانشگاهي را بر عهده دارد .  ارتباط بين كميته هاي تحقيقات صنعت برق و دفتر تحقيقات و توسعه فناوري توسط دبيرخانه تحقيقات برق كه زير نظر دفتر مذكور انجام وظيفه مي كند صورت مي پذيرد. در واقع دبيرخانه تحقيقات برق به عنوان بازوي اجرايي دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شركت توانير عمل مي كند.

صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شركت توانير: تهران بزرگراه کردستان-خيابان شهيد ياسمي -مستقر در ساختمان وزارت نيروطبقه دوم- کد پستي 1996836111     تلفن: 27935731          نمابر:88780495