• 3

    1393/09/18 سه شنبه

  • 2

    1393/09/18 سه شنبه

  • 1

    1393/09/18 سه شنبه

 دفتر امورتحقيقات  برق شرکت توانير  
 تهران – ميدان ونك – خيابان شهيد عباسپور
  021-27938150
 

021-88780495

6467 – 14155

333   333   2551   3000
satabinfo@tavanir.org.ir
دبيرخانه تحقيقات برق
 تهران – شهرک غرب - انتهاي غربي بلوار شهيد دادمان - جنب بزرگراه يادگار امام(ره)
021-88079381
021-88079381
14665-517
333   333   2551   3000
iraneprs@nri.ac.ir
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شركت توانير: تهران بزرگراه کردستان-خيابان شهيد ياسمي -مستقر در ساختمان وزارت نيروطبقه دوم- کد پستي 1996836111     تلفن: 27935730          نمابر:88780495