• 3

  1393/09/18 سه شنبه

 • 2

  1393/09/18 سه شنبه

 • 1

  1393/09/18 سه شنبه

اهداف كلان تحقيقات در صنعت برق

 • خودكفايى در طراحي، ساخت و احداث نيروگاه هاى گازى، بخارى و آبى با استفاده از امكانات داخلى كشور
 • خودكفايى در طراحى و ساخت تجهيزات توليد، انتقال و توزيع برق
 • بهبود كيفيت برق تحويلى
 • كاهش هزينه هاى تمام شده برق
 • توسعه فن آورى تجهيزات نيروگاه هاى برق آبى
 • توسعه راه كارها و فرهنگ مديريت مصرف برق
 • حفظ محيط زيست و كاهش آلودگى ناشى از تاسيسات صنعت برق
 • استفاده بهينه از امكانات مراكز تحقيقاتى وصنعتى كشور جهت توسعه دانش فنى
 • كاهش اثرات حوادث زيان بار طبيعى در تاسيسات و كارايى تجهيزات صنعت برق
 • سود آور شدن صنعت برق
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شركت توانير: تهران بزرگراه کردستان-خيابان شهيد ياسمي -مستقر در ساختمان وزارت نيروطبقه دوم- کد پستي 1996836111     تلفن: 27935731          نمابر:88780495