• 3

  1393/09/18 سه شنبه

 • 2

  1393/09/18 سه شنبه

 • 1

  1393/09/18 سه شنبه

چشم اندازهاى تحقيقات در صنعت برق

 • برقرارى ارتباط به منظور بهره گيرى از منابع آموزشى و تحقيقاتى و انجام پروژه هاى مشترك با شركت ها و ارگان هاى مسؤول صنعت برق كشورهايى كه با جمهورى اسلامى ايران موافقت نامه همكارى دارند.
 • برقرارى ارتباط با شركت ها و ارگان هاى مسئول صنعت برق كشورهاى دوست و همسايه جهت آگاهى از وضعيت موجود و برنامه توسعه برق، صنايع ساخت داخل ، مشكلات و مزاياى نسبى آنها
 • برقرارى ارتباط با مراكز علمى و تحقيقاتى مرتبط با صنعت برق در كشورهاى توسعه يافته جهت آشنايى با دست آوردهاى جديد و مسير تاريخى پيشرفت تحقيقات و صنعت در آن كشورها
 • استفاده از همكاران و كارشناسان خارجى براى پيشرفت روش هاى تحقيقاتى (توسعه متدولوژى تحقيقات)
 • برنامه ريزى جهت ارتقاى دانش كارشناسان صنعت برق و اعزام آنها به مراكز تحقيقاتى پيشرفته
 • ارتقاء سطح آموزش و كمك و تشويق دانشجويان تحصيلات تكميلى در داخل كشور
 • حمايت از تشكل هاى مهندسى ، تحقيقاتى در ارتباط با صنعت برق
 • بهينه سازى ساختار سازمانى موجود تحقيقاتى صنعت برق متناسب با اهداف و وظايف برنامه
 • تاسيس مراكز تحقيقاتى جديد به منظور تامين فن آورى هاى مورد نياز
 • تدوين موازين و آيين نامه هاى مالى ادارى و حقوقى لازم جهت پيشبرد امور تحقيقات
 • بهبود روش هاى مديريت اداره صنعت برق
 • ارتقا (افزايش) بهره ورى نيروى انسانى صنعت برق
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شركت توانير: تهران بزرگراه کردستان-خيابان شهيد ياسمي -مستقر در ساختمان وزارت نيروطبقه دوم- کد پستي 1996836111     تلفن: 27935731          نمابر:88780495