پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 18 خرداد 1401

دومین نشست هماهنگی اجرای رویداد نیازهای فناورانه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های آب، برق و انرژی (Reverse Pitch ) در مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان برگزار شد

این نشست با حضور دکتر ایمانی "رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان پژوهشگاه نیرو"، دکتر خطیر از شرکت شتاب‌دهنده آب و برق انژری لیان و اعضای مرکز رشد پژوهشگاه نیرو شعبه خراسان در مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان برگزار و مراحل اجرای رویداد بررسی و مجددا بر اهداف برگزاری رویداد تاکید گردید.
دکتر ایمانی ضمن برشمردن ابعاد این رویداد بر اهمیت اجرای شایسته رویداد تاکید کردند. ایشان مهمترین هدف این رویداد را رفع نیازهای فناورانه وارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو در حوزه آب، برق و انرژی در شمال شرق و شرق کشور با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های فناور، دانش بنیان و استارتاپ‌ها، با تاکید بر توانمندی‌های بومی ذکر نمود که هماهنگ با مصوبه پیشنهادی هیات دولت برای تحقق شعار سال 1401 در صنعت آب و برق می باشد.